Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

"Tης προσωρινής ανακουφίσεως" το ανάγνωσμα
Στις 21/12/1931 η κυβέρνηση ετοιμάζεται να πάρει έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια. Εμπνευστής ο νέος τότε Γεώργιος Παπανδρέου.  
Βάσει του σχεδίου, προβλεπόταν « αναγραφή κονδυλίου εις τον προϋπολογισμό των Δήμων ύψους 5% , υποχρεωτική εισφορά των ευπόρων τάξεων εφ άπαξ, η οποία θα ποικίλη από 10.000-50.000  δραχμών, δια τους πλουσιοτέρους. Η αρχικώς γενομένη σκέψις περί αυξήσεως του λευκού άρτου κατά 20-30 λεπτά κατ’ οκάν δεν θα πραγματοποιηθεί τελικώς καθ’ όλας τας πιθανότητας.» 
Η δε φημολογία για περικοπές των υπαλλήλων των Τραπεζών και των ανωνύμων εταιριών υπέρ των απόρων «προεκάλεσεν ζωηρά εξέγερσιν. Οι μισθοί των υπαλλήλων κατώτεροι κατά κανόνα του ορίου συντηρήσεως , υπέστησαν κατά την τελευταίαν περίοδον δραματικάς μειώσεις είτε δια της ευθείαν περικοπής, είτε δια της καταργήσεως του 13ου μισθού, πασχαλινών επιδομάτων κ.λ.π. Την ιταμότητα του νέου  πραξικοπήματος εναντίον των εργαζομένων βιοπαλαιστών καθιστά ακόμη εκδηλωτέραν το ότι λαμβάνειν χώραν καθ’ ην στιγμήν το κράτος εξακολουθεί να πληρώνει μέχρι οβολού τα χρέη του προς τα διεθνή ληστρικά συγκροτήματα ενισχύει τους εφοπλιστάς και χορηγεί δάνεια εκατομμυρίων εις την εταιρίαν λιπασμάτων κ.λ.π.» έλεγε το συνδικαλιστικό τους όργανο. 
Το Υπουργικό Συμβούλιο θα διαφωνήσει και θα απορρίψει τις έκτακτες εισφορές που πρότεινε ο Παπανδρέου επιλέγοντας την  προσωρινή ανακούφιση των απόρων « κατά τας επικειμένας ημέρας των εορτών» μέσω των Δήμων, «ενισχύοντας ταυτόχρονα  τα φιλανθρωπικά ιδρύματα δια τας δαπάνας των συσσιτίων» και μεταθέτοντας «βραδύτερα την μονιμοτέρα βαθύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος της κοινωνικής πρόνοιας, μετά από μελέτη από την συσταθείσα γι΄αυτό τον λόγο επιτροπή»


  
Παραμονή Χριστουγέννων 1931
  

Τι πρωτότυπες αυτές οι μελέτες, οι επιτροπές, οι προσωρινές ανακουφίσεις, τα συσσίτια, οι Δήμοι, οι "φιλάνθρωποι". Κατά τα λοιπά, μόνο οι δραχμές άλλαξαν, οι οκάδες, τα ονόματα «ληστρικών συγκροτημάτων» και ο… αιώνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου