Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Πρός νήπια, κυρίας και προετοιμαζομένους δια υψηλάς θέσεις...
"Δυστυχώς η χρήσις του καπνού εν Ελλάδι κατέστη από τινος τοσούτον κοινή,η κατάχρησις αυτού τοσούτον μεγίστη, ώστε βλέπομεν νήπια σχεδόν, τέκνα 11 και 12 ετών, να καπνίζωσιν ασυστόλως και κινδυνεύοντα ούτως να γίνωσιν
βλάκες φθάνοντα εις ηλικίαν 40 ή πενήντα ετών.
 

Συμβουλεύομεν λοιπόν τους όσοι προετοιμάζονται διά βουλευτικάς,γερουσιαστικάς και υπουργικάς θέσεις να απέχωσι εντελώς από το κάπνισμα
και τον ταμβάκον, διότι θέλουσιν αποτύχει αφεύκτως εις τας υψηλάς εκείνας θέσεις των.
 

 


Παροτρύνομεν δε και τας κυρίας, όσαι, δυστυχώς, και παρ΄ημίν έλαβον την
έξιν του καπνίζειν, να αποσκορακίσωσιν μακράν το δηλητήριον τούτο, το
φθείρον την καλλονήν των εις τους ωραίους των οφθαλμούς.

 

Συμφέρει μόνον ο λαός και οι δημοσιογράφοι να καπνίζωσι και να ταβακίζωσι,διότι, διά του μέσου τούτου, γίνονται νοθρότεροι και ολιγώτερον ορμητικοί."

 (από το Περιοδικόν "Η Ευτέρπη" 1851)

( "Η Ευτέρπη" ήταν ελληνικό περιοδικό του 19ου αιώνα.
Ήταν το πρώτο ελληνικό εικονογραφημένο περιοδικό Κυκλοφόρησε την 1η Σεπτεμβρίου 1847 από τον Γρηγόριο Καμπούρογλου.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου